राजनीतिक दलहरु नै व्यवस्थित नहुँदा समृद्धि सम्भव छ?