नेपाली प्रयोगशालामा विषादीको परीक्षण विश्वसनीय छैन